Regulamin świadczenia usługi YOSO

Regulamin świadczenia usługi YOSO

 

 • 1 Definicje
 1. Usługodawca – YOSO lifestyle OÜ, Riia tn 181a, Tartu linn, Tartu maakond, 51014, Estonia, registrikood 14129973- podmiot odpowiedzialny za świadczenie Usług.
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna zarządzana przez Usługodawcę dostępna dla urządzeń mobilnych wykorzystujących oprogramowanie iOS.
 3. Użytkownik – osoba, która dokonała Rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Rejestracja – proces zakładania Konta, dzięki któremu Użytkownik ma dostęp do określonych funkcjonalności, w szczególności do korzystania z Rolki.
 5. Rolka – rolka 12 lub 24 lub 36 zdjęć w wersji biało-czarnej lub kolorowej do wykorzystania przez Użytkownika.
 6. Zamówienie – złożenie Zamówienia wywołania zdjęć z wykorzystanej przez Użytkownika Rolki. Dokonując Zamówienia Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia odpowiednich opłat za wywołanie zdjęć z Rolki i za Przesyłkę.
 7. Przesyłka – paczka 12 lub 24 lub 36 Zdjęć wykonanych przez Użytkownika po wyborze odpowiedniej Rolki przesłana na adres podany przez Użytkownika w trakcie dokonywania Zamówienia.
 8. Konto Użytkownika– wpis w bazie danych Aplikacji, za pomocą którego Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do określonych Usług po podaniu loginu i hasła.
 9. Usługa/YOSO – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług.
 11. Zdjęcie – fotografia wykonana przez zarejestrowanego Użytkownika po wybraniu odpowiedniej Rolki.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

 • 2 Rejestracja Konta Użytkownika i zawarcie Umowy
 1. Użytkownikiem Aplikacji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13. rok życia i nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.
 1. Rejestracja w Aplikacji jest nieodpłatna. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w Aplikacji.
 2. W celu Rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzin, adres e-mail, login, hasło oraz zaakceptować Regulamin. Wprowadzając powyższe dane, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i rzetelne.
 3. Na wskazany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie nowego Konta Użytkownika wraz z linkiem do akceptacji. Link do akceptacji należy aktywować najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może od Umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu w formie papierowej (pocztą tradycyjną). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli za zgodą Użytkownika, nastąpiło rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę przed terminem do odstąpienia od Umowy.
 6. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie Konta Użytkownika. Usługodawca udostępnia funkcjonalność do usunięcia Konta Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za dostęp do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.

 

 • 3 Zamówienie
 1. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien należy dodatkowo podać adres do przesyłki oraz dokonać wyboru płatności. Dokonując Zamówienia Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów Zamówienia i Przesyłki.
 2. Dokonując Zamówienia Użytkownik akceptuje, że nie będzie mógł odstąpić od Umowy. Każda przesyłka jest realizowana na indywidualne Zamówienie.

 

 

 • 4 Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca świadczy Usługę w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
 1. Użytkownik obraża innych Użytkowników, narusza dobra osobiste Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, a także dodaje zdjęcia zawierające treści wulgarne, naruszające dobre obyczaje, Regulamin lub obowiązujący porządek prawny;
 2. zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu świadczenia Usług – w takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika w sposób przyjęty dla zmiany Regulaminu.

W powyższych przypadkach Usługodawca zablokuje Konto Użytkownika i wyśle do Użytkownika wiadomość na adres e-mail podany podczas Rejestracji z podaniem przyczyny wypowiedzenia Umowy lub wyświetli w Aplikacji informację o wypowiedzeniu Umowy.

 1. Usługodawca zapewnia, że YOSO będzie dostępne przez co najmniej 600 godzin miesięcznie. Przerwy w dostępie do Aplikacji mogą być spowodowane w szczególności pracami technicznymi lub konserwacyjnymi. W przypadku przerw w możliwości dostępu do Aplikacji z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 2. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia utworzenie Konta Użytkownika;
  2. umożliwia edycję Konta Użytkownika;
  3. umożliwia tworzenie i dodawanie Zdjęć;
  4. umożliwia zamawianie wydruku Zdjęć (Zamówienie) na podany podczas Rejestracji adres.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych rodzajów Usług (funkcjonalności Aplikacji), jak również do zaprzestania świadczenia wybranych Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji cech poszczególnych funkcjonalności, jak również do zwiększania wymagań dla możliwości korzystania z wybranych funkcjonalności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za dostęp do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Usługodawca może kierować reklamy do Użytkowników Aplikacji.

 

 

 • 5 Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta Użytkownika w tajemnicy.
 2. Użytkownikowi zabrania się wprowadzania do Aplikacji jakichkolwiek treści, w tym Zdjęć zawierających treści wulgarne, pornograficzne, naruszające dobre obyczaje, naruszające Regulamin lub obowiązujący porządek prawny, a w szczególności Użytkownikowi zabrania się wprowadzania do Aplikacji Zdjęć o charakterze erotycznym z osobami poniżej 18 roku życia, jak również z osobami pełnoletnimi które nie wyraziły na to zgody.
 3. Z chwilą wprowadzenia treści/zrobienia Zdjęcia Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołanej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z treści/Zdjęcia na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie treści w bazach danych, wykorzystania treści w celu promocji Usługodawcy. Usunięcia Konta Użytkownika nie ma wypływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 4. Z chwilą wykonania Zdjęcia Użytkownik udziela zgody na nieograniczone pod względem terytorialnym, czasowym i celowościowym korzystanie z wizerunku osoby uwiecznionej na Zdjęciu.
 5. Użytkownik w związku z Rejestracją nie nabywa jakichkolwiek praw do Aplikacji, w szczególności praw do kodu źródłowego, grafiki, funkcjonalności czy  do treści wprowadzonych przez innych Użytkowników.

 

 • 6 Zasady ponoszenia odpowiedzialności
 1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek dane podane przez Użytkownika, a w szczególności Usługodawca nie odpowiada za kompletność, rzetelność, prawdziwość lub przydatność tych danych.
 2. Usługodawca, z zastrzeżeniem właściwych przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez Użytkowników treści i wykonane Zdjęcia.
 3. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia treści naruszającej dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również w inny sposób wkraczające w ich prawa. Usługodawca nie monitoruje ani nie weryfikuje wprowadzonych do Aplikacji treści, w tym Zdjęć jednakże w razie powzięcia wiadomości o wprowadzeniu do Aplikacji treści, w tym Zdjęć naruszających §4 ust. 2 Usługodawca zastrzega sobie prawo powiadomienia właściwych organów państwowych.
 4. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, w tym Zdjęć i niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie powoduje:
 1. niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika,
 2. ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet,
 3. inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową lub Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika.

 

 

 • 7 Płatności i dostarczenie Zdjęć
 1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia Zamówienia Rolki.
 2. Usługodawca akceptuje następujące metody płatności: płatność kartą kredytową (debetową), płatność z wykorzystaniem PayPal.
 3. Cenę Rolek określono w Aplikacji – przy czym zostanie ona potwierdzona w Zamówieniu.
 4. Cena Rolki zawiera wszystkie opłaty i podatki. Do ceny Rolki naliczone zostaną koszty Przesyłki określone w Zamówieniu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się wysłać Zdjęcia do Usługobiorcy w terminie 7 dni od dnia zapłaty ceny przez Usługobiorcę.
 6. Czas doręczenia Zdjęć jest uzależniony od wyrobu rodzaju Przesyłki.

 

 

 

 • 8 Dane osobowe
 1. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności dba o ochronę i bezpieczeństwa danych przed dostępem osób nieupoważnionych. Baza danych osobowych prowadzona przez Usługodawcę może podlegać zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o ile wynikać to będzie z przepisów prawa.
 2. Formą identyfikacji są dane podane podczas Rejestracji oraz numer IP urządzenia mobilnego, za pośrednictwem którego dochodzi do połączenia z Aplikacją. Usługodawca zapewnia możliwość weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia danych osobowych.
 3. Usługodawca może przesyłać za pomocą systemów teleinformatycznych informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – za zgodą Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej. Usługodawca rekomenduje, aby odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowej nastąpiło w formie pisemnej.

 

 • 9 Warunki techniczne
 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest korzystanie z urządzenia mobilnego wykorzystującego oprogramowanie iOS, które ma dostęp do Internetu oraz zapisanie Aplikacji w pamięci urządzenia mobilnego.
 2. Usługodawca informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Aplikacji, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca zapewnia, że Aplikacja będzie dostępna przez czas nie krótszy niż 360 godzin miesięcznie. Przerwy w dostępie do Aplikacji mogą być spowodowane w szczególności pracami technicznymi lub konserwacyjnymi. W przypadku przerw w możliwości dostępu do Aplikacji z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

 

 • 10 Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie (pocztą tradycyjną) na adres siedziby Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@yosoapp.com. Reklamacje należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym (np. adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej), a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna również zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu ze zgłaszającym.
 4. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 21 dni roboczych i niezwłocznie poinformować o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo konsumenckie oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Aktualny tekst Regulaminu opublikowany jest w Aplikacji w zakładce „Regulamin” oraz dostępny jest w siedzibie Usługodawcy. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu, Usługodawca powiadomi w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu przez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji lub przez wyświetlenie informacji o zmianie Regulaminu w Aplikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin świadczenia usługi YOSO

 

 • §1 Definicje
 1. Usługodawca – YOSO lifestyle OÜ, Riia tn 181a, Tartu linn, Tartu maakond, 51014, Estonia, registrikood 14129973- podmiot odpowiedzialny za świadczenie Usług.
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna zarządzana przez Usługodawcę dostępna dla urządzeń mobilnych wykorzystujących oprogramowanie iOS.
 3. Użytkownik – osoba, która dokonała Rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Rejestracja – proces zakładania Konta, dzięki któremu Użytkownik ma dostęp do określonych funkcjonalności, w szczególności do korzystania z Rolki.
 5. Rolka – rolka 12 lub 24 lub 36 zdjęć w wersji biało-czarnej lub kolorowej do wykorzystania przez Użytkownika.
 6. Zamówienie – złożenie Zamówienia wywołania zdjęć z wykorzystanej przez Użytkownika Rolki. Dokonując Zamówienia Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia odpowiednich opłat za wywołanie zdjęć z Rolki i za Przesyłkę.
 7. Przesyłka – paczka 12 lub 24 lub 36 Zdjęć wykonanych przez Użytkownika po wyborze odpowiedniej Rolki przesłana na adres podany przez Użytkownika w trakcie dokonywania Zamówienia.
 8. Konto Użytkownika– wpis w bazie danych Aplikacji, za pomocą którego Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do określonych Usług po podaniu loginu i hasła.
 9. Usługa/YOSO – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług.
 11. Zdjęcie – fotografia wykonana przez zarejestrowanego Użytkownika po wybraniu odpowiedniej Rolki.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

 • §2 Rejestracja Konta Użytkownika i zawarcie Umowy
 1. Użytkownikiem Aplikacji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13. rok życia i nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.
 1. Rejestracja w Aplikacji jest nieodpłatna. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w Aplikacji.
 2. W celu Rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzin, adres e-mail, login, hasło oraz zaakceptować Regulamin. Wprowadzając powyższe dane, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i rzetelne.
 3. Na wskazany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie nowego Konta Użytkownika wraz z linkiem do akceptacji. Link do akceptacji należy aktywować najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może od Umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu w formie papierowej (pocztą tradycyjną). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli za zgodą Użytkownika, nastąpiło rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę przed terminem do odstąpienia od Umowy.
 6. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie Konta Użytkownika. Usługodawca udostępnia funkcjonalność do usunięcia Konta Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za dostęp do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.

 

 • §3 Zamówienie
 1. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien należy dodatkowo podać adres do przesyłki oraz dokonać wyboru płatności. Dokonując Zamówienia Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów Zamówienia i Przesyłki.
 2. Dokonując Zamówienia Użytkownik akceptuje, że nie będzie mógł odstąpić od Umowy. Każda przesyłka jest realizowana na indywidualne Zamówienie.

 

 

 • §4 Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca świadczy Usługę w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
 1. Użytkownik obraża innych Użytkowników, narusza dobra osobiste Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, a także dodaje zdjęcia zawierające treści wulgarne, naruszające dobre obyczaje, Regulamin lub obowiązujący porządek prawny;
 2. zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu świadczenia Usług – w takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika w sposób przyjęty dla zmiany Regulaminu.

W powyższych przypadkach Usługodawca zablokuje Konto Użytkownika i wyśle do Użytkownika wiadomość na adres e-mail podany podczas Rejestracji z podaniem przyczyny wypowiedzenia Umowy lub wyświetli w Aplikacji informację o wypowiedzeniu Umowy.

 1. Usługodawca zapewnia, że YOSO będzie dostępne przez co najmniej 600 godzin miesięcznie. Przerwy w dostępie do Aplikacji mogą być spowodowane w szczególności pracami technicznymi lub konserwacyjnymi. W przypadku przerw w możliwości dostępu do Aplikacji z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 2. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia utworzenie Konta Użytkownika;
  2. umożliwia edycję Konta Użytkownika;
  3. umożliwia tworzenie i dodawanie Zdjęć;
  4. umożliwia zamawianie wydruku Zdjęć (Zamówienie) na podany podczas Rejestracji adres.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych rodzajów Usług (funkcjonalności Aplikacji), jak również do zaprzestania świadczenia wybranych Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji cech poszczególnych funkcjonalności, jak również do zwiększania wymagań dla możliwości korzystania z wybranych funkcjonalności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za dostęp do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Usługodawca może kierować reklamy do Użytkowników Aplikacji.

 

 

 • §5 Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta Użytkownika w tajemnicy.
 2. Użytkownikowi zabrania się wprowadzania do Aplikacji jakichkolwiek treści, w tym Zdjęć zawierających treści wulgarne, pornograficzne, naruszające dobre obyczaje, naruszające Regulamin lub obowiązujący porządek prawny, a w szczególności Użytkownikowi zabrania się wprowadzania do Aplikacji Zdjęć o charakterze erotycznym z osobami poniżej 18 roku życia, jak również z osobami pełnoletnimi które nie wyraziły na to zgody.
 3. Z chwilą wprowadzenia treści/zrobienia Zdjęcia Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołanej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z treści/Zdjęcia na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie treści w bazach danych, wykorzystania treści w celu promocji Usługodawcy. Usunięcia Konta Użytkownika nie ma wypływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 4. Z chwilą wykonania Zdjęcia Użytkownik udziela zgody na nieograniczone pod względem terytorialnym, czasowym i celowościowym korzystanie z wizerunku osoby uwiecznionej na Zdjęciu.
 5. Użytkownik w związku z Rejestracją nie nabywa jakichkolwiek praw do Aplikacji, w szczególności praw do kodu źródłowego, grafiki, funkcjonalności czy  do treści wprowadzonych przez innych Użytkowników.

 

 • §6 Zasady ponoszenia odpowiedzialności
 1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek dane podane przez Użytkownika, a w szczególności Usługodawca nie odpowiada za kompletność, rzetelność, prawdziwość lub przydatność tych danych.
 2. Usługodawca, z zastrzeżeniem właściwych przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez Użytkowników treści i wykonane Zdjęcia.
 3. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia treści naruszającej dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również w inny sposób wkraczające w ich prawa. Usługodawca nie monitoruje ani nie weryfikuje wprowadzonych do Aplikacji treści, w tym Zdjęć jednakże w razie powzięcia wiadomości o wprowadzeniu do Aplikacji treści, w tym Zdjęć naruszających §4 ust. 2 Usługodawca zastrzega sobie prawo powiadomienia właściwych organów państwowych.
 4. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, w tym Zdjęć i niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie powoduje:
 1. niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika,
 2. ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet,
 3. inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową lub Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika.

 

 

 • §7 Płatności i dostarczenie Zdjęć
 1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia Zamówienia Rolki.
 2. Usługodawca akceptuje następujące metody płatności: płatność kartą kredytową (debetową), płatność z wykorzystaniem PayPal.
 3. Cenę Rolek określono w Aplikacji – przy czym zostanie ona potwierdzona w Zamówieniu.
 4. Cena Rolki zawiera wszystkie opłaty i podatki. Do ceny Rolki naliczone zostaną koszty Przesyłki określone w Zamówieniu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się wysłać Zdjęcia do Usługobiorcy w terminie 7 dni od dnia zapłaty ceny przez Usługobiorcę.
 6. Czas doręczenia Zdjęć jest uzależniony od wyrobu rodzaju Przesyłki.

 

 

 

 • §8 Dane osobowe
 1. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności dba o ochronę i bezpieczeństwa danych przed dostępem osób nieupoważnionych. Baza danych osobowych prowadzona przez Usługodawcę może podlegać zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o ile wynikać to będzie z przepisów prawa.
 2. Formą identyfikacji są dane podane podczas Rejestracji oraz numer IP urządzenia mobilnego, za pośrednictwem którego dochodzi do połączenia z Aplikacją. Usługodawca zapewnia możliwość weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia danych osobowych.
 3. Usługodawca może przesyłać za pomocą systemów teleinformatycznych informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – za zgodą Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej. Usługodawca rekomenduje, aby odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowej nastąpiło w formie pisemnej.

 

 • §9 Warunki techniczne
 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest korzystanie z urządzenia mobilnego wykorzystującego oprogramowanie iOS, które ma dostęp do Internetu oraz zapisanie Aplikacji w pamięci urządzenia mobilnego.
 2. Usługodawca informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Aplikacji, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca zapewnia, że Aplikacja będzie dostępna przez czas nie krótszy niż 360 godzin miesięcznie. Przerwy w dostępie do Aplikacji mogą być spowodowane w szczególności pracami technicznymi lub konserwacyjnymi. W przypadku przerw w możliwości dostępu do Aplikacji z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

 

 • §10 Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie (pocztą tradycyjną) na adres siedziby Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@yosoapp.com. Reklamacje należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym (np. adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej), a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna również zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu ze zgłaszającym.
 4. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 21 dni roboczych i niezwłocznie poinformować o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

 

 • §11 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo konsumenckie oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Aktualny tekst Regulaminu opublikowany jest w Aplikacji w zakładce „Regulamin” oraz dostępny jest w siedzibie Usługodawcy. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu, Usługodawca powiadomi w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu przez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji lub przez wyświetlenie informacji o zmianie Regulaminu w Aplikacji.